home

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision)

            

             วิสัยทัศน์ " พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "

                          (Perfect the national road networks on a subtainable basic for the happiness and welfare of the people.)

 

 พันธกิจ ( Mission)
 
              พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง
อย่างบูรณาการและยั่งยืน แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut)
รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง(Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 
 

 

วิสัยทัศน์  ของ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
 
              "ปรับปรุง โครงข่ายทางหลวงชนบท ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา"
 
พันธกิจ ของ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
 
              " ควบคุม เร่งรัดการก่อสร้างการซ่อมบำรุงทางและสะพานให้มีคุณภาพ และครอบคลุม ในทุกพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน"