home

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพในสายทาง

วันที่ : 19 ก.ย. 2562 14:45

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เข้าดำเนินการตัดหญ้าปรับปรุงทัศนียภาพในสายทาง

วันที่ : 18 ก.ย. 2562 10:00

วันที่ 12 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่งเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขีดขวางการจราจร

วันที่ : 12 ก.ย. 2562 17:00

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ขีดขวางจราจร

วันที่ : 11 ก.ย. 2562 09:30

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้เร่งดำเนินการตัดกิ่งไม้ และเคลื่อนย้ายต้นไม้หักล้มขวางเส้นทาง ทางหลวงชนบท

วันที่ : 07 ส.ค. 2562 16:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 -บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

วันที่ : 23 พ.ค. 2562 23:02

logo
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 -บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

วันที่ : 23 พ.ค. 2562 23:02

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 แยก ทล.105 -บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กม.

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 22:14

logo
ร่าง TOR ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 แยก ทล.105 -แม่สามแลบ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กม. พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

วันที่ : 03 เม.ย. 2562 21:38

logo
ส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ : 21 มี.ค. 2562 16:26

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานก่อสร้าง คสล. มส.3004 -บ.แม่สามแลบ

วันที่ : 13 มี.ค. 2562 17:20

logo
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105 -บ.แม่หลุย ระยะทาง 3.000 กม. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 24 ม.ค. 2562 16:39

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105 -บ.แม่หลุย ระยะทาง 3.000 กม. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 18 ม.ค. 2562 20:03

logo
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2562 งานก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105-บ้านแม่หลุย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 27 พ.ย. 2561 14:49

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าชายแดน ก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 -บ้านแม่สามแลบ

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 10:58

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
รายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562

วันที่ : 05 พ.ย. 2562 14:15

logo
รายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ : 04 ต.ค. 2562 14:30

logo
รายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ : 06 ก.ย. 2562 16:45

logo
รายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

วันที่ : 07 ส.ค. 2562 13:30

logo
เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย

วันที่ : 01 ส.ค. 2562 09:30

logo
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้่อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

วันที่ : 30 ก.ค. 2562 11:15

logo
รายงานประจำเดือนในระบบ GMFIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ : 03 ก.ค. 2562 11:15

logo
รายงานประจำเดือนในระบบ GMFIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันที่ : 11 มิ.ย. 2562 11:15

logo
รายงานประจำเดือนในระบบ GMFIS ประจำเดือนเมษายน 2562

วันที่ : 14 พ.ค. 2562 13:45

logo
รายงานประจำเดือนในระบบ GMFIS ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ : 05 เม.ย. 2562 14:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

หน้าแรก