home

ข่าวประกวดราคา

logo
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 -บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

logo
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมส.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 -บ้านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 แยก ทล.105 -บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กม.

logo
ร่าง TOR ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 แยก ทล.105 -แม่สามแลบ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 7.000 กม. พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

logo
ส่งรายงานประจำเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2562

logo
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานก่อสร้าง คสล. มส.3004 -บ.แม่สามแลบ

logo
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105 -บ.แม่หลุย ระยะทาง 3.000 กม. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

logo
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105 -บ.แม่หลุย ระยะทาง 3.000 กม. เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

logo
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2562 งานก่อสร้างถนน คสล. มส.3017 แยก ทล.105-บ้านแม่หลุย เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติและเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพระราชดำริสบโขง ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าชายแดน ก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 -บ้านแม่สามแลบ

ข่าวทั้งหมด

หน้า