home

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรเข้าทำการเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ สิ่งปฏิกูล ในสายทางที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

วันที่ : 03 ต.ค. 2561 16:30

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบสายทางที่ประสบภัยพิบัติ จากพายุโซนร้อน "เซินติญ" พร้อมนี้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วและจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

วันที่ : 02 ต.ค. 2561 16:00

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรเข้าปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

วันที่ : 01 ต.ค. 2561 15:45

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรเข้าปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัย

วันที่ : 01 ต.ค. 2561 15:30

แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช บริเวณไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรบนทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 09:00

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าชายแดน ก่อสร้างถนน คสล. มส.3004 -บ้านแม่สามแลบ

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 10:58

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงการค้าชายแดน เส้นทางน้ำเพียงดิน มส.3018 -บ้านน้ำเพียงดิน

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 10:51

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างเหมาปรับปรุงถนนและทางน้ำล้นผ่าน มส.4012 แยก ทล.1250 -บ.ห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยง)

วันที่ : 19 ม.ค. 2561 10:47

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงถนนและทางน้ำล้นฝ่าน สาย มส.4012 แยก ทล.1250 -บ.ห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยง) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 16:56

logo
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน เส้นทางน้ำเพียงดิน มส.3018 แยกทางหลวงหมายเลข 108 -บ.น้ำเพียงดิน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 16:43

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน ก่อสร้าง คสล. มส.3004 แยก ทล.105 -บ.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2560 16:35

logo
ร่างประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส.3004 แยก ทล.105-บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ : 14 ธ.ค. 2560 14:37

logo
ร่างประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนและทางน้ำล้นผ่าน สาย มส.4012 แยก ทล.1250-บ้านห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกะเหรี่ยง) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 14 ธ.ค. 2560 14:11

logo
ร่างประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานจ้างเหมาก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงทางการค้าชายแดน เส้นทางน้ำเพียงดิน มส.3018 แยก ทล.108-บ้านน้ำเพียงดิน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 14 ธ.ค. 2560 11:03

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงถนนและทางน้ำล้นฝ่าน สาย มส.4012 แยก ทล.1250 -บ.ห้วยเสือเฒ่า (หมู่บ้านกระเหรี่ยง) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 13 ธ.ค. 2560 19:34

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 10:45

logo
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 14:45

10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฏหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 14:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ : 04 ก.ย. 2561 15:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ : 06 ส.ค. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 05 ก.ค. 2561 11:30

logo
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 11:15

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 13 มิ.ย. 2561 17:15

logo
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่านทาง รายการ วิทยุ ทช.หมอทาง

วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 10:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 07 พ.ค. 2561 14:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
   

 

หน้าแรก